RADA RODZICÓW

DANE RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 80 we Wrocławiu

ul. Polna 4

52-120 Wrocław

KONTAKT DO RADY RODZICÓW

radarodzicow.sp80wroc@gmail.com

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Justyna Górecka – Przewodnicząca

Magdalena Keller – Zastępca Przewodniczącej

Maciej Wolański – Członek Prezydium Rady

Aleksandra Słowik – Skarbnik

Damian Kasza – Sekretarz

O RADZIE RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 WE WROCŁAWIU

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Rodziców ogółu Uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły. Cele Rady Rodziców osiąga się poprzez kooperację Rodziców i ich współpracę z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. Wspieranie działalności statutowej szkoły oparte jest przede wszystkim na dobrowolnych środkach pieniężnych gromadzonych przez Radę Rodziców.

DO KOMPETENCJI RADY RODZICÓW NALEŻY:

 • występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego skierowanego do Uczniów, realizowanego przez Nauczycieli;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;
 • Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, Dyrektora i Nauczycieli;
 • przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej Dyrektora szkoły.

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW PRZEZNACZANE SĄ NA:

 • zakup/dofinansowanie do zakupu nagród i dyplomów dla Uczniów biorących udział w konkursach;
 • dofinansowanie do nagród dla Uczniów na zakończenie roku szkolnego;
 • nagrodę finansową dla najlepszego Ucznia z klasy 8;
 • dofinansowanie do imprez organizowanych w szkole;
 • zakup słodkich niespodzianek dla Uczniów;
 • zakup pomocy dydaktycznych;
 • zakup wyposażenia dla szkoły;
 • wsparcie dla Uczniów będących w ciężkiej sytuacji materialnej;
 • wsparcie Nauczycieli w realizowanych przez nich projektach na rzecz Uczniów i szkoły;
 • inne, uzasadnione potrzeby wymagające wsparcia szkoły lub Uczniów naszej szkoły.


Jako Rada Rodziców chcemy jak najlepiej realizować powierzone nam funkcje, dlatego też wszystkich Rodziców prosimy o wsparcie naszych działań. Pamiętajmy, że każda wpłacona złotówka na Radę Rodziców wspiera edukację i lepszy rozwój naszych Dzieci, a przecież ich rozwój jest dla nas najważniejszy! Warto o tym pamiętać!
Rodzicu, pamiętaj, że Twoja pomoc, może uatrakcyjnić i wzbogacić szkolne życie Uczniów, także i Twojego Dziecka.

Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć działania Rady Rodziców, prosimy o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców 17 1090 2398 0000 0001 5535 0984, w tytule wpisując wpłata od darczyńcy.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie dotychczasowe wpłaty i prosimy o dalsze wsparcie. 

WAŻNE!! NOWE SKŁADKI ORAZ NUMERY KONT RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024!!

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

17 1090 2398 0000 0001 5535 0984

60 zł (rocznie) – 1 dziecko
– 80 zł (rocznie) – 2 dzieci i więcej

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać za pośrednictwem Skarbnika klasowego, zbiorczo za całą klasę, na wskazany powyżej numer konta Rady Rodziców dedykowany do wpłat składek na RR.

Wraz z dokonaniem zbiorczego przelewu, Skarbik klasowy proszony jest o przesłanie tabeli na adres radarodzicow.sp80wroc@gmail.com zawierającej wykaz Uczniów, których dotyczy wpłata, a w tytule maila należy wpisać: składka RR – klasa (np. składka RR – klasa 1a). W przypadku Uczniów, którzy posiadają rodzeństwo w naszej szkole i składka na Radę Rodziców uiszczana jest z ramienia innej klasy, prośba o dopisanie w tabeli imion, nazwisk oraz klas do których chodzi rodzeństwo danego Ucznia. Wzór tabeli w załączniku.

ZWROTY DLA KLAS ZA WPŁATY SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW

300 zł – dla pierwszej klasy, w której 100% Rodziców wpłaci składki do wykorzystania na dowolny cel, w terminie do 31.10.2023 r.

250 zł – dla drugiej klasy, w której 100% Rodziców wpłaci składki do wykorzystania na dowolny cel, w terminie do 31.10.2023 r.

200 zł – dla trzeciej klasy, w której 100% Rodziców wpłaci składki do wykorzystania na dowolny cel, w terminie do 31.10.2023 r.

150 zł – dla czwartej klasy, w której 100% Rodziców wpłaci składki do wykorzystania na dowolny cel, w terminie do 31.10.2023 r.

100 zł – dla piątej klasy, w której 100% Rodziców wpłaci składki do wykorzystania na dowolny cel, w terminie do 31.10.2023 r.

SKŁADKA NA KSERO

40 1090 2398 0000 0001 5535 1055

– 25 zł (rocznie) / dziecko

Wpłaty na ksero prosimy dokonywać za pośrednictwem Skarbnika klasowego, zbiorczo za całą klasę, na wskazany powyżej numer konta Rady Rodziców dedykowany na wpłaty na ksero.

Wraz z dokonaniem zbiorczego przelewu, Skarbik klasowy proszony jest o przesłanie tabeli na adres radarodzicow.sp80wroc@gmail.com zawierającej wykaz Uczniów, których dotyczy wpłata, a w tytule maila należy wpisać: składka ksero – klasa (np. składka ksero – klasa 1a).Wzór tabeli w załączniku.

SKŁADKA NA ŚWIETLICĘ

68 1090 2398 0000 0001 5535 1036

Wpłaty na świetlicę dokonywane są samodzielnie przez Rodziców. W tytule przelewu prośba o wpisanie imienia i nazwiska oraz klasy do jakiej uczęszcza Dziecko (np. Jan Kowalski, 1a).

SKŁADKI NA CERAMIKĘ

64 1090 2398 0000 0001 5535 1011

Wpłaty za zajęcia z ceramiki dokonywane są samodzielnie przez Rodziców. W tytule przelewu prośba o wpisanie imienia i nazwiska oraz klasy do jakiej uczęszcza Dziecko, oraz miesiąca za jaki dokonywana jest wpłata (np. Jan Kowalski, 1a, wrzesień 2023).

PÓŁKOLONIE

21 9575 0004 0000 4379 2000 0010

Wpłaty za półkolonie dokonywane są samodzielnie przez Rodziców. W tytule przelewu prośba o wpisanie imienia i nazwiska, klasy do jakiej uczęszcza Dziecko oraz turnusów na jakie dziecko będzie uczęszczało (np. Jan Kowalski, 1a, I-III turnus).