RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM W SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80; UL. POLNA 4; 52-120 WROCŁAW

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku procesem rekrutacji i z zatrudnieniem w Szkoła Podstawowa Nr 80; ul. Polna 4; 52-120 Wrocław.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy jednostką o nazwie Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia i mieścimy się w Wrocławiu przy ul. Polna 4. Kontakt z nami możliwy jest pod mailemsekretariat@sp80.wroc.pl lub listownie pod adresem Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia, ul. Polna 4; 52-120 Wrocław.

Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danychosobowych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku z procesem rekrutacji oraz zatrudnienia, jak również w toku wykonywania pracy dla nas.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe oraz podane przez Ciebie dane dotyczące Twojej rodziny przetwarzamy w celu zatrudnienia, w celu rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych, wykonania obowiązków w obszarze dokumentacji prawa pracy.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres kontaktowy, imiona rodziców, adres e-mail, numer telefonu, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, numer dowodu tożsamości, numer rachunku bankowego, obywatelstwo, dotychczasowe doświadczenie, wykształcenie, znajomość języków obcych, prawo jazdy, uprawnienia zawodowe, stosunek do obowiązku obrony, w tym numer książeczki wojskowej oraz przynależność do WKU, imiona, nazwiska i daty urodzenia Twoich dzieci, imię, nazwisko i telefon kontaktowy do osoby w celu powiadomienia w razie wypadku, dane członków Twojej rodziny, zgłoszonych w toku zatrudnienia do ubezpieczenia zdrowotnego (imię, nazwisko, adres, PESEL, data urodzenia, stopień pokrewieństwa, informacje o niepełnosprawności, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym), Twoje wynagrodzenie, stanowisko, oceny pracownicze, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, informacje o zdolności do wykonywania pracy, o zwolnieniach chorobowych, o prawie o renty lub emerytury, o uprawnieniach do dodatkowych świadczeń lub ulg, Twoje zainteresowania, zdjęcie, właściwy Urząd Skarbowy, właściwy oddział NFZ, Twój podpis,informacje o przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego, informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej lub o innym zatrudnieniu.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

a) Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rekrutacjiprzetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej;
b) Twoje dane osobowe podane w związku z zatrudnieniemprzetwarzamy w celu realizacji umowy o pracę, której jesteś stroną; w zakresie rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz opracowywania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej – te procesy realizujemy ponieważ taki mamy obowiązek wynikający z przepisów prawa;
c) Twoje dane osobowe związane z wizerunkiem (czyli zdjęcia lub filmy z Twoim udziałem) przetwarzamy w celach promocji jednostki w ramach tak zwanego prawnie uzasadnionego interesu.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres rekrutacji, a w razie podjęcia współpracy, również przez cały okres zatrudnienia i następnie przez okres 50 lat od daty ustania zatrudnienia (tak długi okres przechowywania danych pracowniczych jest obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisu prawa pracy).

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane związane z zatrudnieniem udostępniamy:

1. Instytucjom państwowym w celu wykonania nałożonych na nas obowiązków prawnych:
a. Naczelnik właściwego dla Ciebie Urzędu Skarbowego
b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
c. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (jeżeli znajduje zastosowanie)
d. Państwowa Inspekcja Pracy (jeżeli znajduje zastosowanie)
2. Dostawcy usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:
a. firma szkoląca pracowników w obszarze BHP
b. firma oferująca powierzchnię dyskową i utrzymującaczęść naszych systemów informatycznych
c. biura doradztwa prawnego, podatkowego i finansowego
d. firma obsługująca nas w obszarze IT
e. podmioty utrzymujące i serwisujące oprogramowanie, z którego korzystamy do rozliczeń pracowników.

Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

a) Reguła adekwatności

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

b) Reguła transparentności

Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.

c) Reguła prawidłowości

Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod bezpośrednio lub adresem m.polak@coreconsulting.pllub pisząc na adres Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia; ul. Polna 4; 52-120 Wrocław

d) Reguła integralności i poufności

Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

e) Reguła rozliczalności

Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

JAKIE ZGODY ZBIERAMY?

Zatrudnianie pracowników generalnie nie wiąże się ze zbieraniem zgód w obszarze przetwarzania danych. Taką zgodę zbieramy jednak od Ciebie na etapie rekrutacji – wyrażasz ją poprzez przesłanie do nas swojego CV. Jeżeli wyrazisz odrębnie dodatkową zgodę, to na jej podstawie zachowamy Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jesteśmy w stanie uwzględnić Cię w rekrutacji tylko jeżeli prześlesz do nas swoje CV. W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę, w tym zażądać, abyśmy już nie przetwarzali danych z Twojego CV, pisząc mail na adres m.polak@coreconsulting.pl lub listownie na adres Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia; ul. Polna 4; 52-120 Wrocław

 

Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywała (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

b) Prawo do poprawiania danych

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

d) Prawo do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. zachowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia podatkowe). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail m.polak@coreconsulting.pl lub listownie na adres Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia; ul. Polna 4; 52-120 Wrocław

 

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail m.polak@coreconsulting.pl lub listownie na adres Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia; ul. Polna 4; 52-120 Wrocław

 

 

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu , ul. Polna 4, 52-120 Wrocław . Kontakt do naszego inspektora ochrony danych:inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencję e-mail znajdziesz na www.sp80.wroc.pl.

Zasady przetwarzania Twoich danych – rekrutacja – kliknij, aby pobrać

Zasady przetwarzania Twoich danych (e-mail) – kliknij, aby pobrać

Zał 5a Klauzula – stopka mailowa – kliknij, aby pobrać

Zał 5j Informacja dot monitoringu w placówce– kliknij, aby pobrać

Zał. 10a. Klauzula monitoring

Zał. 5y. Klauzula – przyjęcie dziecka w ramach dyżuru wakacyjnego

Zał. 5x. Klauzula – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola

Zał. 5w. Klauzula – Fundusz Zdrowotny

Zał. 5v. Klauzula półkolonie

Zał. 5u. Klauzula praktykanci

Zał. 5t. Klauzula ZFŚS

Zał. 5s. Klauzula – praca społecznie użyteczna

Zał. 5r. Klauzula – opiekun wycieczki

Zał. 5p. Klauzula – obowiązek szkolny

Zał. 5o. Klauzula – ewidencja wejść i wyjść

Zał. 5n. Klauzula – edukacja dziecka w placówce

Zał. 5m. Klauzula – pracownik samorządowy

Zał. 5ł. Klauzula – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy

Zał. 5l. Klauzula – pracownik – nauczyciel

Zał. 5k. Klauzula – rekrutacja pracownika (1)

Zał. 5j. Kauzula – wolontariusz

Zał. 5i. Klauzula – biblioteka

Zał. 5h. Klauzula – umowa najmu

Zał. 5g. Klauzula – zamówienia publiczne

Zał. 5f. Klauzula – umowa

Zał. 5e. Klauzula – strona www

Zał. 5k. Klauzula – rekrutacja pracownika

Zał. 5d. Klauzula – stopka mailowa

Zał. 5c. Klauzula – korespondencja elektroniczna

Zał. 5b. Klauzula postępowanie administracyjne

Zał. 5. Klauzula – złożenie pisma w placówce

Zał. 5a. Klauzula – złożenie pisma – wersja skrócona