WOLONTARIAT

Szkolny Wolontariat powstał w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów klas IV – VIII.
Opiekunowie i koordynatorzy Wolontariatu szkolnego:

1. Natalia Kozłowska – nauczyciel j. polskiego
2. Anna Zadrożna- Ślusarczyk – nauczyciel j. angielskiego
3. Dariusz Sochań- wychowawca Świetlicy
 

Szkolny Wolontariat działa na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariusze
spędzają czas z młodszymi uczniami ze świetlicy szkolnej, pomagając im odrabiać lekcje,
tańcząc, grając w piłkę czy towarzysząc podczas zabaw swobodnych i plastycznych.
Organizujemy zbiórki i włączamy się w różnorodne akcje prowadzone na terenie Brochowa.
„Każdy ma coś co może dać innym” Barbara Bush
Do Szkolnego Wolontariatu można dołączyć na początku I semestru i II semestru – podczas
zajęć organizacyjnych.
Jeśli masz pytania, p. Patrycja (budynek B) i p. Natalia (budynek A) – z chęcią
na nie odpowiedzą. 

Cele i działania.
1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
2. Uwrażliwienie na potrzeby innych.
3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
4. Rozwijanie empatii, zrozumienia innych.
5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
6. Wzmacnianie wiary w siebie.
7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
9. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym
i akcyjnym.
Prawa wolontariusza.
1. Do Szkolnego Wolontariatu może należeć młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 80 we Wrocławiu z
klas IV -VIII.
2. Do Szkolnego Wolontariatu uczniowie mogą przystąpić na początku I lub II semestru podczas
spotkań organizacyjnych.
3. Członkowie Wolontariatu wspierając innych nie zapominają o sobie.
4. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
5. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i
obowiązków domowych.
6. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
7. Każdy uczeń z klas IV – VIII może przystąpić do wolontariatu i od niego odejść uprzedzając
odpowiednio wcześniej opiekunów.
Obowiązki wolontariusza.
1. Uczniowie muszą przedstawić pisemna zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w
wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik nr 1).

2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w
spotkaniach i w warsztatach.
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
4. Wolontariusze są równi, szanują sienie i służą pomocą innym wolontariuszom.
5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoja pracę.
6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla
innych uczniów.
7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu
Szkolnego Wolontariatu.