DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://www.sp80.wroc.pl

Szkoła Podstawowa nr 80 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia.

  • Data publikacji strony internetowej: 2007-10-10.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

  1. Część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo.
  2. Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
  3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  4. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  6. Część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

Powody wyłączenia:

  1. Większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  2. Struktura niektórych dokumentów nie daje możliwości ingerencji w treść.

Powyższe braki/niezgodności i ich poprawienie poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla Szkoły Podstawowej nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia. Szkoła jednak deklaruje się sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia.

Dotychczas zainstalowano narzędzia ułatwień dostępu, takich, jak możliwość powiększenia czcionki, zastosowania kontrastu, rozjaśnienia tła czy wyróżnienia linków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data aktualizacji Oświadczenia: 2021-04-09

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Szewczyk, ewa.sp80@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 68 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia mieści się w dwóch budynkach znajdujących się przy ul. Polnej 4, 52-120 Wrocław. Oba budynki są wielokondygnacyjne. Budynek główny A nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek B powstał w 2015 roku i posiada architektoniczne udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W obrębie 50 – 70 metrów znajdują się dwa przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. W odległości 800 metrów znajduje się stacja kolejowa Wrocław Brochów.

Na ogrodzonym terenie szkoły znajdują się dwa parkingi o utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej. Brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością/opiekuna z dzieckiem.

Do głównego wejścia w budynku A prowadzą szerokie schody z obustronną poręczą. Brak pochylni. Przed wejściem do budynku B jest przestronna przestrzeń o płaskiej, równej nawierzchni, brak schodów.

Interesanci są przyjmowani w budynku A, w sekretariacie znajdującym się na parterze. Wewnątrz budynku A brak windy. Klatki schodowe posiadają obustronną poręcz. Szerokości oraz wyposażenie ciągów komunikacyjnych nie stanowią barier dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak toalet przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek B jest wyposażony w windę. Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Klatki schodowe posiadają podwójną obustronną poręcz zamontowaną na dwóch różnych wysokościach.

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Taka osoba nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz do prowadzenia go na smyczy.

Na terenie szkoły brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z uprawnionego tłumacza języka migowego online, natomiast na miejscu istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem potrafiącym porozumiewać się w języku migowym.