Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest
przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie
młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów
zawodowych. Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą
przedsiębiorczości i ekonomii.
Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na
świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodzieży, działającej obecnie w ponad 100
krajach. Sieć Junior Achievement otrzymała  w 2022 roku nominację do Pokojowej Nagrody Nobla, a
polski oddział jest jedną z wiodących organizacji JA w Unii Europejskiej pod względem liczby uczniów
objętych programami.
Dotychczas w programach Fundacji wzięło udział ponad 8 milionów uczniów z całej
Polski.
W roku szkolnym 2021/22 uczestniczyło w nich 265 192 młodych ludzi.
Nasze projekty skierowane są do uczniów wszystkich etapów edukacji – od szkół podstawowych,
poprzez licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe. Wszystkie nasze programy zawierają bezpłatny
pakiet dydaktyczny wyposażony w materiały zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Dodatkowo
propozycje programowe rozszerzyliśmy o materiały skierowane do uczniów z Ukrainy.
Nauczyciele oraz uczniowie przystępujący do programów Fundacji otrzymują całoroczne wsparcie
merytoryczne, a także mają możliwość skorzystania z bieżących konsultacji z koordynatorami i
trenerami w poszczególnych regionach.
Programy Fundacji wpisują się w cele i zadania systemu oświaty wskazane w ustawie Prawo
oświatowe, w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej, w rozporządzeniu w sprawie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej a także umożliwiają realizację kierunków polityki oświatowej ogłoszonej
przez MEiN na rok szkolny 2022/23, w tym pkt. 4 – Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z
uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy (…) oraz pkt. 6 – Doskonalenie systemu
kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii
Umiejętności 2030. Nasze programy objęte są honorowymi patronatami poszczególnych ministerstw
oraz Prezydenta RP.
W związku z powyższym zwracam się z serdeczną prośbą o zamieszczenie załączonej
informacji na Państwa stronie internetowej. Będzie ona rekomendacją do aktywnego
uczestnictwa nauczycieli, a tym samym uatrakcyjni prowadzenie zajęć z uczniami.
Szczegółowe informacje dotyczące Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz jej programów
dostępne są na stronie https://junior.org.pl/pl/programy
 
Z wyrazami szacunku
 
Małgorzata Sobkowicz
Prezes Zarządu
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości